ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗





ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
รายงานสถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวัง (รง.506)
(ที่มา รายงาน 506)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง
(ที่มา 21 แฟ้ม)


181/39 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-222820
โทรสาร: 043 338 459
Facebook:
https://www.facebook.com/dpckk
Website:
https://odpc7.ddc.moph.go.th/



 Web Browser ที่แนะนำ